iksd logo Erasmus+

Spring Conference of the Association for Teacher Education in Europe

Riga, 12th - 13th May, 2017.

ATEE Spring Conference in Riga 12-13th May 2017

Erasmus+ project Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving (ROBOESL), University of Latvia (UL) and Association for Teacher Education in Europe (ATEE) invites teachers, educationalists, students and others to participate in ATEE Spring Conference 2017 which will take place:

in Riga May 12 – 13, 2017

The conference theme is “Innovations, technologies and research in education”.

Conference subtopics:

 1. Potential use of robotics in the educational process
 2. Technology enhanced learning
 3. (Use of) Social media in the learning process
 4. Innovative solutions in education
 5. Pedagogical process in pre-school, primary and secondary school, and university
 6. Modern challenges of teachers’ education
 7. Education research
 8. Inclusive education
 9. Learning in the 21st century

The conference will offer a possibility for everyone to participate in the discussions on modern qualitative education, innovative ideas in pedagogy, the place and role of technologies in the educational process and research challenges in order to evaluate the impact of innovations on the development of different competences. Innovative pedagogical methods, different technologies and technological solutions have an immeasurable potential to broaden the range of methods applied in education, to promote learning and to introduce changes in the pedagogical process. Innovations serve as the teachers’ assistant to share the good practice, to develop learning platforms, to change the cooperation forms and to ensure in real life a teaching/learning process that places children youth and adults in the centre. However, the greatest challenge still is – how to help teachers personalize the teaching/learning content according to pupils’/students’ (learners’) individual needs and interests, to ensure a possibility for all learners to improve their potential, to provide equal opportunities for all to support and promote their learning. How to ensure that technological solutions serve not only as a help for the teacher to transform the learning principles but also facilitate pupils’ and students’ participation in the learning process, in searching creative solutions and in elaborating innovations? How to verify that the application of different innovative pedagogical methods and technologies, the change of learning forms is meaningful? What research methods should be used?

Conference will be organized jointly – Erasmus+ project Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving (ROBOESL) conference and ATEE Spring Conference 2017 and special attention will be paid to robotics and its application in the teaching/learning process.

We invite teachers representing different fields and stages of education – preschool, school, higher education institutions, interest education centres, research institutions, parents and other stakeholders who want to discuss, who want to learn and offer their ideas to participate in the conference.

Researches presented in the conference will be published in ATEE Spring Conference 2017 proceedings.

IGI Global’s (www.igi-global.com) journal “International Journal of Knowledge Society Research” will feature/publish the best articles (up to 8 papers) of the conference in a special ATEE Spring Conference 2017 edition.

 

Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving (ROBOESL), ) projekts, Latvijas Universitāte (LU) un Association for Teacher Education in Europe (ATEE) aicina pedagogus, izglītības darbiniekus, studentus un citus interesentus piedalīties ATEE Spring Conference 2017, kas notiks:

Rīgā 2017. gada 12. – 13.maijā

Šīs konferences tēma “Inovācijas, tehnoloģijas un pētījumi izglītībā”.

Konferences apakštēmas:

 1. Robotikas izmantošanas iespējas izglītības procesā
 2. Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās (Technology enhanced learning)
 3. Sociālie mediji mācīšanās procesā
 4. Inovatīvie risinājumi izglītībā
 5. Pirmsskolas, skolas, augstskolas pedagoģiskais process
 6. Aktuālie izaicinājumi skolotāju izglītībā
 7. Pētniecība izglītībā
 8. Iekļaujoša izglītība
 9. Mācīšanās 21.gadsimtā u.c.

Konferencē būs iespēja visiem kopā diskutēt par mūsdienīgu kvalitatīvu izglītību, inovatīvām idejām pedagoģijā, tehnoloģiju vietu un lomu izglītības procesā un pētnieciskajiem izaicinājumiem, lai izvērtētu inovāciju ietekmi uz dažādu kompetenču attīstību. Inovatīvām pedagoģiskajām metodēm, dažādām tehnoloģijām un tehnoloģiskajiem risinājumiem ir neizmērojams potenciāls, lai paplašinātu izmantojamo metožu loku izglītībā, lai sekmētu mācīšanos un lai ieviestu izmaiņas pedagoģiskajā procesā. Inovācijas ir kā palīgs skolotājiem, lai dalītos ar labo praksi, attīstītu mācīšanās platformas, mainītu sadarbības formas un realitātē nodrošinātu mācību procesu, kura centrā ir bērni, jaunieši, pieaugušie. Tomēr lielākais izaicinājums joprojām ir, kā palīdzēt pedagogiem personalizēt mācību saturu atbilstoši skolēnu/studentu individuālajām vajadzībām un interesēm, nodrošināt skolēniem un studentiem iespēju pilnveidot savu potenciālu, nodrošināt visiem līdzvērtīgas iespējas, lai atbalstītu un veicinātu mācīšanos. Kā nodrošināt, lai tehnoloģiskie risinājumi ir ne tikai kā palīgs pedagogam mainīt mācīšanās principus, bet arī sekmētu skolēnu un studentu iesaistīšanos mācību procesā, radošu risinājumu meklēšanā un jaunu inovāciju izstrādē. Kā pārliecināties, ka dažādu inovatīvo pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošana, mācīšanās formu maiņa ir jēgpilna? Kādas pētnieciskās metodes izmantot?

Tā kā konference tiek organizēta Robotics-based learning interventions for preventing school failure and Early School Leaving projekta ietvaros, tad īpaša vērība tiks pievērsta robotikai, tās izmantošanai mācību procesā.

Piedalīties aicinām dažādu nozaru pedagogus, kas pārstāv pirmsskolu, skolu, augstākās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, pētniecības institūtus, vecākus un citus interesentus, kas vēlas diskutēt, kas vēlas uzzināt un kas vēlas piedāvāt savas idejas.

Konferencē prezentētie pētījumi tiks publicēti ATEE Spring Conference 2017 proceedings.

Labākie konferences raksti tiks publicēti izdevniecības IGI Global (www.igi-global.com) jžurnālā “International Journal of Knowledge Society Research” konferences speciālizdevumā.